DEEL I - ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:
Abonnement: de overeenkomst tussen KMG en Abonnee op grond waarvan Abonnee gedurende de overeengekomen periode en tegen het overeengekomen Abonnementsgeld een Uitgave of een combinatie van Uitgaven op de voor die Uitgave(n) van toepassing zijnde wijze(n) ontvangt, waaronder Combi-abonnementen;
Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan KMG verschuldigd is;
Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KMG een Abonnement aangaat;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Betaalperiode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden;
Bestelling: een door Klant telefonisch, elektronisch (via Webshop) of schriftelijk afgesloten (online) bestelling;
Cadeau: het cadeau dat een Abonnee ontvangt bij het aangaan van een Abonnement, zoals opgenomen in het Abonnement;
Combi-abonnement: een Abonnement bestaande uit een combinatie van ontvangst van (een) Printuitgave(n) en toegang tot (een) Digitale Uitgave(n);
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Digitale Uitgave: alle bestaande en toekomstige digitale uitgaven van KMG waaronder, maar niet beperkt tot (mobiele) websites en (mobiele) applicaties;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant of Abonnee om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
Overeenkomst  op afstand: een overeenkomst die tussen KMG en Klant of Abonnee wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem waaronder de Webshop voor verkoop op afstand van producten, waaronder Print- en Digitale Uitgaven, andere digitale inhoud, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KMG een Overeenkomst aangaat tot een (online) aankoop van een Print of Digitale Uitgave dan wel een product via de Webshop.
Printuitgave: alle bestaande en toekomstige gedrukte uitgaven van KMG waaronder, maar niet beperkt tot magazines;
Product: door Klant bij KMG (online) aangekocht product anders dan een Abonnement. Ook Cadeaus behoren tot producten.;
KMG: Keesing Media Groep B.V., alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden, voor zover deze Overeenkomsten sluiten onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
Overeenkomst: De tussen KMG en Klant dan wel Abonnee gesloten overeenkomst bestaande uit een abonnementsovereenkomst dan wel een overeenkomst met betrekking tot een online aankoop middels de Webshop.
Uitgaven: alle Printuitgaven, Digitale Uitgaven en overige bestaande en toekomstige uitgaven in welke publicatievorm dan ook;
Webshop: de door KMG geëxploiteerde webshops waarin Print en Digitale Uitgaven en andere Producten worden aangeboden aan Klant;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Abonnements- en Webshopvoorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging
1.     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door KMG uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in enige Uitgave van KMG.
2.     Door het aangaan van het Abonnement dan wel een aankoop in de Webshop verklaart Abonnee zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
3.     Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen KMG en Klant/Abonnee worden afgeweken onder expliciete verwijzing naar de randnummers van de bepalingen in deze Voorwaarden waarvan wordt afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
4.     Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
5.     KMG kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Uitgaven dan wel in de Webshop. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat KMG een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden mits Abonnee een Consument is.
6.     Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan de klantenservice Denksport, 085-8883276 of via mail klantenservice@denksport.nl. Deze Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.keesing.nl en de individuele websites van de door KMG uitgegeven uitgaven.
7.     Bij tegenstrijdigheid tussen het algemene deel (I) en de onderdelen II en III, prevaleert de inhoud van deel II dan wel III.

 

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst
1.     Alle door KMG gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.

2.     De aanvaarding van een Bestelling door KMG geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat KMG met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan KMG verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door KMG van deze Bestelling.

3.     KMG is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is KMG gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is KMG niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.

4.     Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan KMG worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door KMG uitdrukkelijk worden aanvaard.

5.     KMG heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

6.     De door KMG gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient KMG schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.


Artikel 4. (Adres)gegevens
1.     Abonnee dan wel Klant is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen tijdig aan KMG te worden gemeld.
2.     Uitvoering van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee dan wel Klant opgegeven adres en/of e-mailadres.


Artikel 5. Aansprakelijkheid en overmacht
1.     KMG kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor daadwerkelijk door Abonnee dan wel Klant geleden en door verzekering van KMG uitbetaalde, schade indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KMG. Indien geen uitkering door de verzekeraar van KMG plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van KMG beperkt tot maximaal 5 maal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende Bestelling aan Klant dan wel Abonnee in rekening is gebracht en is voldaan.
2.     Aansprakelijkheid van KMG voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.     Indien zich aan de zijde van KMG onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft KMG het recht om zijn uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van KMG, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. KMG is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan Klant dan wel Abonnee. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van KMG, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede iedere andere situatie waarop KMG geen beslissende controle kan uitoefenen.
4.     KMG is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes maanden na levering van een Product is ontstaan dan wel dan wel voor schade die niet binnen 30 dagen na het ontstaan aan KMG schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal KMG op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.
5.     De Voorwaarden, gecommuniceerde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door Abonnee dan wel Klant met KMG wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.


Artikel 6. Prijzen en betaling
1.     Het Abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd over de overeengekomen Betaalperiode.
2.     Alle vermelde prijzen VAN Abonnementen en Producten zijn in euro's, inclusief btw, andere belastingen of heffingen en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.     KMG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het Abonnementsgeld en de prijzen van Producten te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. KMG zal een wijziging in het Abonnementsgeld in de Uitgave dan wel in de Webshop publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde Abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende Betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Voor zover een dergelijke wijziging een verhoging van het Abonnementsgeld inhoudt en deze wijziging van toepassing wordt binnen drie maanden nadat het Abonnement is ingegaan, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.
4.     De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het Abonnement dan wel de Overeenkomst tot stand komen, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
5.     In geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.     In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door KMG worden geïnd.
7.     Het storneren van een door KMG (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
8.     Indien Abonnee of Klant een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is KMG gerechtigd (de uitvoering van) het Abonnement dan wel Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

9.     Bij overschrijding van een betaaltermijn is Abonnee of Klant van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.
10.     Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Abonnee of Klant, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Abonnee of Klant een Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 7. Derden
1.     KMG kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van derden, waaronder leveranciers. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk gemeld.
2.     Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Overeenkomst ten behoeve van KMG worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door KMG ingeschakelde derden.
3.     Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen KMG en Abonnee dan wel Klant en kunnen derden die geen partij zijn bij de Overeenkomst hieraan geen rechten ontlenen.


Artikel 8. Privacy
1.     Bij het sluiten en de uitvoering van het Abonnement dan wel de Overeenkomst verwerkt KMG persoonsgegevens van Abonnee en Klant.
2.     Al het gebruik van de door Abonnees en Klanten verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van KMG is gedetailleerd vastgelegd hoe KMG met de gegevens van de Abonnees en Klanten omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.
3.     Abonnee en Klant gaan akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en gebruik dat daarvan door KMG kan worden gemaakt en gaan akkoord met het Privacy statement als genoemd in artikel 8.    2.    
4.     Abonnee en Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar klantenservice@denksport.nl of een brief te richten tot Keesing Media Groep B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 2014, 1000CA Amsterdam.


Artikel 9. Rechten
1.     Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Uitgaven en de Webshop, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij KMG en/of haar licentiegevers.
2.     Het is Abonnee dan wel Klant niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de Uitgave of inhoud van de Webshop op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van KMG.


Artikel 10. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
KMG mag uit deze Voorwaarden of uit de Abonnee dan wel Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden overdragen in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van KMG of in het kader van de overdracht van een titel, website, een product of een dienst van KMG overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen KMG en Abonnee of Klant naleeft. KMG zal Abonnee of Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.


Artikel 11. Rechtskeuze en geschillenbeslechting
1.     Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.     Geschillen over het Abonnement, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3.     Een Abonnee of een Klant die middels de Webshop een aankoop heeft gedaan kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

DEEL II – VOORWAARDEN ABONNEMENTEN
Deze Abonnementsvoorwaarden zijn naast de bepalingen genoemd onder I. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Abonnee en KMG met betrekking tot Abonnementen op door KMG uitgegeven Uitgaven.


Artikel 12. Totstandkoming Abonnement
1.     Een Abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan.
2.     De Bestelling of aanvraag van een Abonnement door een potentiële Abonnee, wordt aangemerkt als een aanbod tot het afnemen van een Abonnement.
3.     Een Abonnement komt tot stand op het moment dat KMG het aanbod van Abonnee schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) accepteert dan wel start met de uitvoering van het Abonnement.

4.     Indien KMG het aanbod van Abonnee accepteert zal zij een bevestiging van het Abonnement sturen, die onder meer het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de Abonneeservice bevat. 

5.     KMG is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden.
6.     Alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod door KMG geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.


Artikel 13. Herroepingsrecht
1.     Abonnee heeft het recht een Abonnement binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan KMG. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het bij de bevestiging van het Abonnement ontvangen modelformulier.
2.     De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in:
    a. Bij Abonnementen op Printuitgaven en Combi-abonnementen: op het moment van de eerste levering van de Printuitgave;
    b. Bij Abonnementen op Digitale Uitgaven: op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.
3.     In geval van ontbinding dient Abonnee ontvangen Printuitgaven en Cadeaus binnen 14 dagen na het verzenden van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding in de originele verpakking terug te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Abonnee komen. De volgende kosten kunnen in dat geval bij Abonnee in rekening worden gebracht:
    a. Ten aanzien van Printuitgaven en Cadeaus: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Printuitgaven en Cadeaus, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Printuitgaven en Cadeaus;
    b. Ten aanzien van Digitale Uitgaven: de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de uitvoering van het Abonnement tot aan ontbinding, indien uitvoering van het Abonnement op verzoek van de Abonnee binnen de ontbindingstermijn is gestart.
4.     Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Abonnee is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van lid 1 van dit artikel, door KMG binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd aan Abonnee, doch - indien van toepassing - niet eerder dan dat KMG de reeds geleverde Printuitgaven en Cadeaus retour heeft ontvangen of Abonnee heeft aangetoond dat hij de Printuitgaven en Cadeaus retour heeft gezonden.
5.     Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van Abonnees die geen Consument zijn en Abonnementen met een waarde van maximaal € 50,- die buiten een verkoopruimte (als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub g Burgerlijk Wetboek) worden aangegaan.


Artikel 14. Bezorging c.q. beschikbaarstelling
1.     KMG zal zich gedurende de looptijd van het Abonnement inspannen voor een tijdige bezorging c.q. beschikbaarstelling van de Uitgave(n).
2.     Levering vindt in beginsel uitsluitend plaats in Nederland. Een verzoek tot levering in het buitenland kan ingediend worden bij de klantenservice van de Uitgave. KMG is nimmer verplicht een dergelijk verzoek te accepteren. KMG kan aan levering in het buitenland aanvullende voorwaarden stellen, zoals het in rekening brengen van extra verzendkosten.
3.     Indien de locatie waarop de bezorging van een Printuitgave dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is KMG gerechtigd deze kosten aan Abonnee in rekening te brengen.
4.     Klachten over de bezorging c.q. beschikbaarstelling van een Uitgave dienen als volgt kenbaar te worden gemaakt:
    a. Indien het een Printuitgave betreft, kan Abonnee na verloop van 24 uur na het verstrijken van de normale bezorgperiode aan de Abonneeservice van de betreffende Uitgave doorgeven dat de Uitgave niet bezorgd is. De Uitgave wordt in dat geval binnen 5 werkdagen nagezonden.
    b. Indien het een Digitale Uitgave betreft kan Abonnee klachten over de beschikbaarstelling kenbaar maken op de in de Uitgave aangegeven wijze.
5.     Klachten met betrekking tot de bezorging c.q. beschikbaarstelling van een Uitgave geven Abonnee niet het recht de betaling van het Abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen.
6.     KMG is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Abonnee lijdt door het niet (tijdig) bezorgen c.q. beschikbaar stellen van de Uitgave(n).
7.     Abonnee heeft geen recht op enige compensatie indien de Uitgave een of meerdere (al dan niet achtereenvolgende) keren niet wordt bezorgd c.q. beschikbaar wordt gesteld als gevolg van een overmacht situatie, zoals bedoeld in Artikel 5.    


Artikel 15. Levering van Cadeaus
11.         De levering van een eventueel Cadeau vindt plaats binnen 30 (dertig) dagen na totstandkoming van het Abonnement, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd, echter nooit eerder dan na ontvangst van de eerste termijn van het Abonnementsgeld door KMG.
12.         De door KMG opgegeven leveringstermijn zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Abonnee geen recht op schadevergoeding. Indien de levering vertraging oploopt, zal KMG Abonnee hierover infomeren.
13.         De eigendom van een Cadeau gaat pas over op het moment dat het Cadeau is afgeleverd en Abonnee aan al haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement heeft voldaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat het risico ter zake van een Cadeau reeds op het moment van aflevering aan Abonnee op Abonnee over.
14.     In geval van tussentijdse opzegging of ontbinding van het Abonnement om een reden die niet is toe te rekenen aan KMG, is KMG gerechtigd – naar keuze van KMG - het Cadeau terug te vorderen of de restwaarde van het Cadeau in rekening te brengen bij Abonnee.
15.     Het geleverde Cadeau moet de eigenschappen bezitten die Abonnee bij normaal gebruik mag verwachten. Abonnee heeft de verplichting om bij aflevering van het Cadeau te onderzoeken of het Cadeau aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Abonnee KMG daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de aflevering, althans nadat constatering van het gebrek redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
16.     Indien is aangetoond dat het Cadeau niet aan de Overeenkomst beantwoordt, zal KMG, al naar gelang mogelijk en van toepassing, naar keuze van KMG:
    a. Het ontbrekende onderdeel alsnog leveren; 
    b. Het gebrek aan het Cadeau herstellen; 
    c. Het Cadeau, tegen retournering van het Cadeau door Abonnee, vervangen; of
    d. De factuurwaarde van het Cadeau, tegen retournering van het Cadeau door Abonnee, restitueren (indien en voor zover reeds door Abonnee betaald.


Artikel 16. Verlenging en beëindiging van het Abonnement
1.     Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Na verlenging kan Abonnee het Abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand dan wel drie afhankelijk van de frequentie van de betreffende titel.
2.     De Betaalperiode wordt na automatische verlenging:
    a. Bij een Abonnement op een maandblad: één jaar;
    b. Bij alle overige Abonnementen: gelijk aan de eerste Betaalperiode.
3.     Indien Abonnee het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
4.     Opzegging van een Abonnement dient telefonisch, elektronisch, dan wel per gewone of aangetekende post te geschieden. KMG zal na ontvangst van de opzegging schriftelijk bevestigen dat het Abonnement wordt beëindigd onder vermelding van de definitieve einddatum van het Abonnement.
5.     KMG is te allen tijde gerechtigd een Abonnement op te zeggen met inachtneming van eenzelfde opzegtermijn als die geldt voor Abonnee. Indien KMG het Abonnement opzegt vóór het verstrijken van de Betaalperiode vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de einddatum van het Abonnement.
6.     KMG is voorts gerechtigd een Abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van het reeds betaalde Abonnementsgeld, indien:
    a. Abonnee toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens KMG, waaronder de verplichting tot tijdige betaling van het Abonnementsgeld, en hiermee in gebreke blijft nadat hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;
    b. KMG daartoe gegronde redenen heeft, zodanig dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd het Abonnement voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de levering van de Uitgave onvoorziene en onevenredig hoge kosten met zich meebrengt of wanneer KMG redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Abonnee niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van het Abonnement zal voldoen.


Artikel 17 Wijziging of staking van een Uitgave
1.     KMG is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, lay-out, verschijningsvorm, -moment en/of -frequentie van een Uitgave te wijzigen, een Uitgave te staken en/of te vervangen door een andere uitgave, al dan niet in dezelfde verschijningsvorm en/of -frequentie.
2.     KMG is voorts gerechtigd eventuele speciaal voor Abonnees bestemde aanvullende diensten te wijzigen of te staken.
3.     KMG zal er in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 1 en/of lid 2 voor zorgen dat de betreffende Uitgave in kwalitatief en kwantitatief opzicht in redelijke verhouding blijft tot het Abonnementsgeld dan wel het Abonnementsgeld aanpassen.
4.     In geval van een staking van een Uitgave zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende Betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de Uitgave.
5.     In het geval van vervanging van een Uitgave door een andere uitgave of een wijziging van de Uitgave waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door KMG toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van de eerste vervangende of aangepaste Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling.


Artikel 18 Toegang tot Digitale Uitgaven
1.     De inloggegevens die Abonnee toegang geven tot een Digitale Uitgave zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Abonnee niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
2.     Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra Abonnee vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij KMG daarvan direct op de hoogte te stellen. KMG is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en haar overige Abonnees en Abonnee dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
3.     Abonnee mag de betreffende Digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de Digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Indien KMG aanwijzingen heeft dat Abonnee het in lid 1 genoemde verbod overtreedt, is KMG gerechtigd om de toegang van tot de betreffende Digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, behoudens weerlegging van dat vermoeden door Abonnee. Het blokkeren van de toegang laat het recht van KMG om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op Abonnee te verhalen onverlet.

DEEL III – VOORWAARDEN WEBSHOP
Deze webshopvoorwaarden zijn naast de bepalingen genoemd onder I. en II. van toepassing op iedere (online) Bestelling van Klant.


Artikel 19. Betaling en facturering
1.     Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie artikel 15), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de Bestelling (bijv. automatische incasso of iDeal).
2.     De door KMG gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. KMG behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.


Artikel 20. Levering en Garanties
1.     KMG zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestelling. Bij de levering van de Bestelling maakt KMG gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden aan het door Klant aan KMG opgegeven adres.
2.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten berust bij KMG tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.     De levering van een Product vindt plaats binnen het aantal in de Webshop vermelde dagen.
4.     De door KMG opgegeven leveringstermijn zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding. Indien de levering vertraging oploopt, zal KMG Klant hierover infomeren.
5.     De eigendom van het Product gaat pas over op het moment dat het Product is afgeleverd en Klant aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Onverminderd het hiervoor bepaalde gaat het risico ter zake van het Product reeds op het moment van aflevering aan Klant op Klant over.
6.     Het geleverde Product moet de eigenschappen bezitten die Klant bij normaal gebruik mag verwachten. Klant heeft de verplichting om bij aflevering van het Product te onderzoeken of het Product aan de Overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Klant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de aflevering, althans nadat constatering van het gebrek redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
7.     Indien is aangetoond dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, zal KMG, al naar gelang mogelijk en van toepassing, naar keuze van KMG:
    (i) Het ontbrekende onderdeel alsnog leveren;
    (ii) Het gebrek aan het Product herstellen;
    (iii) Het Product, tegen retournering van het Product door Klant, vervangen; of
    (iv) De factuurwaarde van het Product, tegen retournering van het Product door Klant, restitueren (indien en voor zover reeds door Klant betaald.
8.     KMG staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.     De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwgezet mogelijk door KMG in beeld gebracht. KMG kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.
10.     Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding van de Producten binden KMG en de leveranciers niet.


Artikel 21. Ontbinding en Herroepingsrecht
1.     Klant heeft het recht een Overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan KMG. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het bij de bevestiging van het Product of Abonnement ontvangen modelformulier.
2.     De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in op het moment van ontvangst van het Product (of indien meerder Producten zijn besteld in één Overeenkomst het laatste Product van de bestelling).
3.     Ontbinding is slechts mogelijk indien het Product in onbeschadigde staat verkeert c.q. niet gebruikt is.
4.     In geval van ontbinding dient Klant ontvangen Producten binnen 14 dagen na het verzenden van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding in de originele verpakking terug te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Klant komen. In dat geval kan de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Producten, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Producten, bij Klant in rekening worden gebracht
5.     Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Klant is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van lid 41 van dit artikel, door KMG binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd aan Klant, doch - indien van toepassing - niet eerder dan dat KMG de reeds geleverde Producten retour heeft ontvangen.
1.     Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
    (i) Producten die daarvoor aar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke Producten;
    (ii) overige Overeenkomsten, waaronder de levering van kranten en tijdschriften anders dan via een abonnement, als genoemd in artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek.


Artikel 22. Klachten
1.     Klachten in verband met via de Webshop geplaatste Bestellingen dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontslaan daarvan te worden gemeld aan de klantenservice van KMG. Zie voor adres gegevens artikel 8 lid 4.    
2.     Indien een geschil omtrent een Bestelling niet tussen partijen onderling opgelost kan worden, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de Online Dispute Resolution.