Het onderstaande is van toepassing op de website www.puzzelsite.nl en omdat je deze website gebruikt stem je tegelijkertijd in met deze disclaimer.
Puzzelsite.nl is een initiatief van Puzzelmedia bv. Puzzelmedia bv besteedt continu zorg en aandacht aan de samenstelling van www.puzzelsite.nl, desondanks kan niet worden voorkomen dat de informatie die wordt gepubliceerd niet volledig of onjuist is. Foutieve verwerking van gegevens zijn niet altijd te vermijden.

Puzzelmedia bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.puzzelsite.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen bezoeken. Puzzelmedia bv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Puzzelmedia bv garandeert noch ondersteunt enig niet van Puzzelmedia bv zelf afkomstig product of enige niet van Puzzelmedia bv afkomstige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat Puzzelmedia bv garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze website berust bij Puzzelmedia bv of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Puzzelmedia bv. Vermenigvuldiging, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Puzzelmedia bv.